Biz hakda

Biz hakda

Taryhymyz

Şandong Aisun ECO Materials Co., LTD10 müň inedördül metr meýdany, 130-dan gowrak işgäri we aýda 800 tonna doly biodegrirlenip bilinýän materiallar we önümler awtomatiki önümçilik liniýasy bilen amatly ulag bilen 2011-nji ýylda esaslandyryldy.

Şandong Aisun ECO Materials Co., LTDdurnukly we ekologiýa taýdan arassa gaplama çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýän öňdebaryjy biodegrirlenip bilinýän sumka öndürijisi.Torbalarymyz täzelenip bilýän çeşmelerden ýasalyp, daşky gurşawa zyýan bermezden tebigy çüýremek üçin niýetlenendir.Biodegrirlenip bilinýän haltalary hödürläp, poligonlarda we ummanlarda gutarýan plastik galyndylaryň mukdaryny azaltmaga kömek edip biljekdigimize ynanýarys.Biziň wezipämiz, durnuklylygy üpjün etmek borjumyzy paýlaşýan kärhanalara we şahsyýetlere ýokary hilli, tygşytly we ekologiýa taýdan jogapkär gaplama wariantlaryny bermek.Täzeliklere we müşderileriň kanagatlanmagyna üns bermek bilen.

Biz Aýsun her minudyňyza hormat goýýarys, her teňňäňizi hormatlaýarys, siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, üstünlikli geljege tarap sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Zawodymyz

Biziň kompaniýamyz 8 ýyl bäri biodegrirlenip bilinýän plastmassa modifikasiýasynyň we önümleriniň bir bitewi önümçilik kärhanasyna ünsi jemleýär.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň önümlerine PBAT we mekgejöwen krahmal film derejesini üýtgetmek çig mal, PLA ýokary aç-açan film derejesini üýtgetmek çig maly, mekgejöwen krahmal bazasy we plastmassa üýtgedilen çig mal we krahmal bazasy goşundy masterbatch girýär.Dürli görnüşli taýýar önümleriň biologiki plastik haltasy.

hakda (1)
hakda (2)
hakda (3)

Haryt amaly

Supermarketler, haýwanlaryň galyndylaryny gaplamak, egin-eşik gaplamak, hapa we zibil ergini üçin ulanylýan sumkalarymyz.

tt01

Biodegradable
hapa haltalary

tt02

Biodegradable
söwda haltalary

tt03

Biodegradable
it haltalary

tt04

Biodegradable
gaplaýyş haltalary

Şahadatnamamyz

Kompaniýamyzyň biodegrirlenip bilinýän üýtgedilen çig mallary we önümleri halkara abraýly guramalar tarapyndan synagdan geçdi we EN13432 gabat gelýän OK Compost şahadatnamalary we BPI şahadatnamasy ASTM D6400 bilen gabat gelýär.

BPI
EN13432.
EN13432

Önümçilik enjamlary :
5 toplum material ýasaýjy maşyn, 8 toplum film üfleýji maşyn, 15 toplum torba ýasaýjy maşyn.

Önümçilik bazary :
Indi sumkalarymyz Angliýa, Germaniýa, Amerikan, Kanada we beýleki Merkezi Amerika bazarlaryndan gowy seslenme alýar.

Biziň hyzmatymyz :
Sargyt goýmazdan ozal, sargyt nusgalaryny taýýarlarys we tassyklamak üçin müşderä ibereris, soňra köp sargyt başlarys.Müşderi sumka, islendik hil meselesini alandan soň, mugt düzeris.

bg

Şandong Aisun ECO Materials Co., LTDbiodegrirlenip bilinýän plastik paketleri gaýtadan işlemek we öndürmek arkaly has durnukly geljegi döretmäge bagyşlanýar.Gaplamagyň daşky gurşawa täsirini azaltmak baradaky borjumyz, diňe bir işlemän, ekologiýa taýdan arassa önüm öndürmäge itergi berdi.
Innowasiýa we hile ünsi jemläp, hünärmenler toparymyz iň ýokary öndürijilik we durnuklylyk standartlaryna laýyk gelýän biodegrirlenip bilinýän plastik paketleri öndürmek üçin iň täze tehnologiýalary ulanýar.Torbalarymyz tebigy, täzelenip bilýän çeşmelerden alnan we ulanylandan soň tebigy elementlere bölünip, poligonlarda we ummanda ýygnanýan galyndylaryň mukdaryny azaltmak üçin biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar.
“Shandong Aisun ECO Materials Co., LTD.” -de diňe bir daşky gurşaw üçin däl, müşderilerimiz üçinem peýdaly önümleri döretmek biziň jogapkärçiligimizdir diýip hasaplaýarys.Biodegrirlenip bilinýän plastik haltalarymyz dürli pudaklaryň, şol sanda azyk we içgi, bölek satuw we başgalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Dürli özleşdirme wariantlary bilen kärhanalar öz markalaryny we sumkalarda habarlaşmalaryny mahabatlandyryp bilerler we olary has durnukly geljegi öňe sürmek üçin iň gowy saýlama edip bilerler.
Biziň wezipämiz, gaplamanyň daşky gurşawa täsirini azaltmaga kömek edýän ýokary hilli, dowamly önümler bilen üpjün etmekdir.Biz dünýä oňyn täsir etmegi we geljek nesiller üçin has durnukly geljegi döretmegi maksat edinýäris.Biodegrirlenip bilinýän plastik paketlerimiz we işiňiziň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmagyna nähili kömek edip biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.